Аналіз наукових першоджерел  (педагогічної та спеціальної літератури, авторефератів дисертаційних робіт тощо) свідчить,  що на сьогодні в Україні розробляється й впроваджується нова стратегія розвитку спеціальної освіти. Зміна підходів до здійснення корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими потребами зумовлена реформаційними процесами, пов’язаними з більш глибокими науковими підходами до вивчення проблем спеціальної освіти.
Відповідно до сучасних вимог розширюється загальнокорекційний простір як у  межах держави, так і у межах освітніх закладів різного типу, що має забезпечити соціальний захист та умови для максимальної психолого-педагогічної та соціально-трудової адаптації осіб з особливостями психофізичного розвитку.
У запропонованому дослідженні акцентовано увагу на одному із пріоритетних напрямків соціальної політики нашої держави – забезпеченні реалізації прав на отримання якісної корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими потребами (з вадами слуху,  порушеннями опорно-рухового апарату, синдромом Дауна тощо). У контексті зазначеної проблеми «Організаційно-педагогічні умови модифікації корекційно-реабілітаційного простору спеціального навчального закладу», авторами було розроблено модель корекційно-реабілітаційного простору.
Актуальність даної моделі зумовлена необхідністю удосконалення шляхів надання допомоги особам з психофізичними порушеннями, поглиблення й прискорення процесів щодо інтеграції оздоровчого процесу в структуру освітньої системи школи-інтернату «Джерело». Розроблена модель спрямовує діяльність педагогічного колективу на оптимізацію корекційно-реабілітаційної допомоги на рівні спеціального навчального закладу,  а також - на певну переорієнтацію ключових принципів її організації та функціонування.
Основні положення моделі спираються на закономірності історичного розвитку Олександрівської школи-хутора для глухонімих дітей та допомоги дітям з порушеннями слухової функції. Логічним продовженням освіти та підготовки до самостійного життя осіб з особливостями психофізичного розвитку на сучасному етапі функціонування Запорізької школи-інтернату «Джерело» стали історичні традиції щодо організації навчання, виховання нечуючих дітей з далекого 1903 року.
Протягом декількох років поспіль педагогічний колектив Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради досліджує науково-методичну проблему «Впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес навчального закладу як умова формування здоров’я молодого покоління». Наразі процес дослідження (вивчення, узагальнення) знаходиться на завершальному етапі, тобто аналізуються підсумки роботи школи-інтернату з урахуванням результатів щодо вивчення, апробації й оцінки педагогічного досвіду з проблеми впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес навчального закладу, його суто індивідуальною інтерпретацією з урахуванням особистісних  якостей, досвіду та кваліфікації педагогічних кадрів. Варто зауважити, що протягом усього періоду дослідження науково-методичної теми в начальному закладі були створені всі необхідні організаційно-методичні умови для повноцінного навчання дітей з особливими потребами та підвищення професійного статусу педагогів. І головне – створене сприятливе освітнє середовище для збереження та зміцнення здоров’я учнів школи-інтернату, сформована цілісна система з формування  культуриздоров’я вихованців.
Інноваційна система науково-методичної роботи педагогів школи-інтернату була спрямована на продукування нових ідей, технологій, програм зі здоров’язбереження  школярів. Ця система максимально задовольняла потреби вчительського колективу  не тільки у постійному підвищенні фахового рівня відповідно до кон’юнктури освітнього процесу, а й забезпечувала оптимальне зміцнення психічного, фізичного, духовного здоров’я школярів.
Методична служба школи-інтернату стала одним із важелів управління навчально-виховним  процесом, який спрямований на виховання у кожного  вчителя вимогливості до своєї праці, бажання пошуку більш раціональних  здоров’ябережувальних технологій, методів навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. А втілюється він у повсякденній роботі педагога над темою школи-інтернату, оскільки навчальний заклад має реалізовувати ідеї гуманно-оздоровчого, корекційно-реабілітаційного спрямування. Тож, філософія школи-інтернату «Джерело» полягає в наступному:
·кожна дитина навчального закладу – це унікальна особистість, якій надається пріоритет, враховуючи її інтереси та стан здоров’я;
·кожен учень «Джерела» має право не тільки отримувати гарні знання, а й самовдосконалюватись,  ставши частинкою соціуму.
Задля цієї філософії життя педагогічний колектив трансформує актуальні постулати здоров’язбереженняу більш глобальну проблему: «Організаційно-педагогічні умови модифікації корекційно-реабілітаційного простору спеціального навчального закладу». Протягом усього періоду експериментальних досліджень педагоги навчального закладу отримають можливість вибору вже опрацьованих та вивчених шляхів організації навчально-виховного процесу відповідно до модернізованої системи освіти та оновленої матеріальної бази навчального закладу, а також – теоретичного підґрунтя задля фахової підготовки вчителів у пошуках нових педагогічних технологійз урахуванням інтересів, здібностей, стану  здоров’я учнів з різних нозологічних груп (порушення слухової функції, захворювання опорно-рухового апарату, синдром Дауна тощо).
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що започаткований напрям щодо створення корекційно-реабілітаційного простору в школі-інтернаті потребує подальшого дослідження. Критичні думки колег, які очікують почути  автори науково-практичної доробки, будуть враховані у подальших дослідженнях та практичній роботі з дітьми, які потребують особливої педагогічної корекції.
Автори сподіваються, що ця доробка буде корисна всім, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги в освітньому просторі України.

Немає коментарів:

Дописати коментар