Тема: «Організаційно-педагогічні умови модифікації корекційно-реабілітаційного простору спеціального навчального закладу»
Об’єкт дослідження: корекційно-реабілітаційний простір школи-інтернату.
Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови модифікації корекційно-реабілітаційного простору.
Мета: визначити організаційно-педагогічні умови модифікації корекційно-реабілітаційного простору спеціального навчального закладу
Завдання досвіду: 

·  вивчення, впровадження та удосконалення нормативно-правової, науково методичної, фінансово-матеріальної та організаційної основ діяльності  спеціального навчального закладу;
·     створення і вдосконалення структури єдиного корекційно-реабілітаційного простору;
·       визначення організаційно-педагогічних умов щодо реалізації плану дій;
· створення та перевірка ефективності організаційно-педагогічних умов модифікації корекційно-реабілітаційного простору.

Актуальність досвіду:
Актуальність та доцільність дослідження, наукової обробки та глибокого вивчення зазначеної проблеми зумовлені її спрямованістю на розв'язання завдань, пов'язаних із забезпеченням процесу інтеграції освітньої системи України в європейський освітній простір, об'єктивними проблемами удосконалення теорії та практики оздоровчої та корекційно-реабілітаційної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
На сьогодні наріжним каменем розвитку та інтеграції кожної особистості з особливими освітніми потребами в суспільство є її  включення в  навчально-виховний процес єдиного корекційно-реабілітаційного простору спеціального навчального закладу.

Науково-методичне обґрунтування  єдиного корекційно-реабілітаційного простору школи-інтернату спрямоване на досягнення триєдиної комплексної мети:
·        корекційно-розвивальне навчання;
·       профілактика захворюваності учасників навчально-виховного процесу;
·       реабілітація дітей з особливими потребами, які мають ті чи інші вроджені або набуті вади, а також захворювання (від стійких функціональних до хронічних), шляхом залучення їх до здорового способу життя.

В процесі створення умов модифікації  корекційно-реабілітаційного простору навчальний заклад орієнтується на очікувані результати:
1. Розробка моделі єдиного корекційно-реабілітаційного простору в діючому спеціальному інтернатному закладі, яка передбачає створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації вихованців з особливими потребами.
2. Створення єдиного корекційно-реабілітаційного простору для навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку задля  реалізації їх потенційних можливостей, що сприятиме подальшій інтеграції в інші колективи та соціальне середовище.
3. Створення більш гнучкої варіативної системи освітніх послуг у наданні корекційної допомоги.

Висновок
У контексті зазначеної проблеми  авторами були визначені організаційно- педагогічні умови модифікації корекційно-реабілітаційного простору та відпрацьована модель.
Визначення організаційно-педагогічних умов та розроблення моделі було зумовлено необхідністю удосконалення шляхів надання допомоги особам з психофізичними порушеннями, поглиблення й прискорення процесів щодо  інтеграції оздоровчого процесу в структуру освітньої системи школи-інтернату «Джерело».
Протягом усього періоду експериментальних досліджень педагоги навчального закладу отримували можливість вибору вже опрацьованих та вивчених шляхів організації навчально-виховного процесу відповідно до модернізованої системи освіти та оновленої матеріальної бази навчального закладу, а також – теоретичного підґрунтя задля фахової підготовки вчителів у пошуках нових педагогічних технологій з урахуванням інтересів, здібностей, стану  здоров’я учнів з різних нозологічних груп (порушення слухової функції, захворювання опорно-рухового апарату, синдром Дауна тощо).
    Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що започаткований напрям щодо створення корекційно-реабілітаційного простору в школі-інтернаті потребує подальшого дослідження. Критичні думки колег, які очікують почути  автори науково-практичної доробки, будуть враховані у подальших дослідженнях та практичній роботі з дітьми, які потребують особливої педагогічної корекції.

Немає коментарів:

Дописати коментар